โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 13 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยระบุว่า ด้วย คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ 304-1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 13  ราย และได้นำรายซื่อตังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อเสนอวุฒิสภา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และ วุฒิสภาในคราวประชุมครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 13 ราย ดังนี้

1. นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ อธิบดีศาลปกครองอุตรธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

2. นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ อธิบดีศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

3. นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

4. นายวิชัย พจนโพธา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

5. นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

6. นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

7. นายเมธี ชัยสิทธิ์ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

8. นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

9. นายสิทธานต์ สิทธิสุข อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

10. นายอาทร คุระวรรณ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

11. นายอุตมศักดิ์ อังศุพิสิฐ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

12. นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

13. นายวุฒิชัย ไทยเจริญ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ทั้ง 13 รายดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password