ธ.ก.ส. จัดงานตลาดนัดเทคโนฯ-นวัตกรรม ต่อยอดเกษตรไทย

ธ.ก.ส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “ตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ” หรือ (Investor Day) หวังส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ยกระดับให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เกษตร สู่ความเป็นมืออาชีพ โชว์นวัตกรรมการเกษตรที่โดดเด่นกว่า 50 ผลงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกนำมาปรับใช้กับการดำเนินกิจการหรือประกอบอาชีพ หนุนจับคู่นวัตกรรมเพื่อนำมาต่อยอดกับธุรกิจเกษตร

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยภายหลังเป็น ประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Investor Day) Smart Matching for Better Together เพื่อส่งเสริมการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ยกระดับสู่การเป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เกษตรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ว่า ธ.ก.ส. มุ่งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเกษตรแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่า

ทั้งนี้ จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สสว. สวทช. depa NIA สสก. NECTEC สท. บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด  และ บริษัท อินฟิวส์ จำกัด จัดทำโครงการตลาดนัดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Investor Day) เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้งานของส่วนงานภาคีเครือข่ายขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ได้แก่ เกษตรกร Smart Farmer / Young Smart Farmer ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร New Gen / Startup และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการยกระดับธุรกิจได้ อันเป็นการยกระดับเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ สู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และพัฒนา ต่อยอด ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโมเดล BCG Economy ด้วยการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทย (Smart Matching for Better Together)

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตร ได้พบเจ้าของผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยดําเนินการจัดงานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ มุ่งหวังให้เกิดการจับคู่และนํานวัตกรรมไปขยายผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ อีกทั้งมีการออกบูธนิทรรศการร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์รัฐบาล BCG Model 2) ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้จากเครือข่ายร่วมงานกว่า 50 ผลงาน 3) พิมพ์เขียวระบบเกษตรอัจฉริยะ “HandySense” ซึ่งเป็น Free Innovation 4) คูปองส่วนลดการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมจาก depa 5) สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. อาทิ สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร สินเชื่อ Green Credit และสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

6) โครงการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคเกษตรไทย (Venture Capital : VC) ได้แก่ บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด  ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “Farmbook” ในการวางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยวให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาด ในลักษณะตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้ และ บริษัท อินฟิวส์ จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” ที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการบันทึกแปลงที่ดินของเกษตรกรและ  แจ้งการขอชดเชยค่าสินไหมในโครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และแพลตฟอร์ม “FarmFeed”  ซึ่งเป็นระบบวางแผนบริหารจัดการแปลงเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาด้วยเซนเซอร์และข้อมูลสภาพแวดล้อม ช่วยให้สามารถวางแผนเพาะปลูกได้ง่ายยิ่งขึ้น 

และ 7) FTA โคนม โดยนํานวัตกรรมมาขับเคลื่อน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบ Online  มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live ไปยังเครือข่ายทุกจังหวัด เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายร่วม Shopping เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ พร้อมการสนับสนุนเงินทุนตลอดห่วงโซ่ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

นอกจากนี้ ยังมี การเสวนาในหัวข้อ “ก้าวข้าม COVID-19 เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุคเกษตรดิจิทัล” โดยผู้แทนจากเครือข่ายที่ร่วมโครงการและเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดําเนินงาน และมีการมอบโล่รางวัล Top Smart New Gen จำนวน 20 ราย จากโครงการบ่มเพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ง ธ.ก.ส. ดำเนินงานร่วมกับ สวทช. อีกด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password