ธ.ก.ส. – กปร. มอบถังน้ำ-รางรินน้ำ ให้ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา ‘แม่ฟ้าหลวง’ จ.ตาก

ธ.ก.ส. ร่วมมือสำนักงานกปร. ร่วมมอบถังกักเก็บน้ำ ฐานรองรับและรางรินน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 29 แห่ง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพ นำร่องการส่งมอบและตรวจเยี่ยมโครงการบ้านห้วยแห้ง จังหวัดตาก พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายไพศาล หงษ์ทอง นายสุนัน พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมมอบถังกักเก็บน้ำ ปริมาณ 1,000 ลิตร พร้อมฐานรองรับและรางรินน้ำ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และบ้านห้วยแห้ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในช่วงฤดูแล้ง

ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะมีการทยอยส่งมอบถังน้ำและระบบรางรินน้ำไปยังศูนย์เรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และในจังหวัดอื่นๆ อีก รวม 29 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนฯ บ้านห้วยแห้ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาพื้นฐานได้อย่างครบถ้วน

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ทำให้ปัญหาภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบไปยังประชาชนและเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ทั้งการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ขับเคลื่อนภารกิจในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ โดยสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพิ่มบนพื้นที่ของตนเองและของชุมชน ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากร่มเงาต้นไม้ ได้อากาศที่ดี ได้อาหารที่เกิดจากป่า ยังต่อยอดไปสู่ชุมชนไม้มีค่าด้วยการนำต้นไม้มาแปลงเป็นสินทรัพย์เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินและนำมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับ ธ.ก.ส.

รวมไปถึงการขึ้นทะเบียนต้นไม้ในรูปแบบ T-Ver และการยกระดับไปสู่การขาย Carbon Credit เปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ให้เป็นเงินผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit การสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำของชุมชนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อ Green Credit เพื่อนำไปลงทุนในการขุดบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่การเกษตรต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง และยังสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กปร. ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพในระหว่างฤดูแล้ง โดยนำร่องการมอบถังกักเก็บน้ำ ปริมาณ 1,000 ลิตร พร้อมฐานรองรับและระบบรางรินน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยแห้ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่จะทยอยส่งมอบจนครบทั้ง 29 แห่ง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของ ธ.ก.ส.ในการเข้าไปพัฒนาดูแล สนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password