ศาลเยาวชนฯผนึก 3 องค์กรชั้นนำช่วยเหลือเด็ก-เยาวชนในสถานพินิจ

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เซ็น MOU ร่วมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดินหน้าโครงการติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ พ่วงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน กับ 3 องค์กร “ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ – กรมคุมประพฤติ – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์”

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี พ.ต.ท.วรรพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามในครั้งนี้   

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจตลอดจนศูนย์ฝึกและอบรม ให้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพพึ่งพาอาศัยตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น โดยได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร เพื่อคืนเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน

​หลังจากนั้น นายประกอบ ยังได้มีการลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี พ.ต.ท.วรรพงษ์ (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ นายทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับงานแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในการติดตามแก้ไขและกำกับพฤติกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password