บอร์ด PPP ไฟเขียวใช้ข้อตกลงคุณธรรม ดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของโครงการ PPP ครอบคลุม 5 โครงการสำคัญทั่วประเทศ หวังสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมากขึ้น พร้อมดึงโครงการถนนวงแหวนรอบนอกยกระดับบางขุนเทียน ร่วมเป็นโครงการ PPP

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการ PPP เห็นชอบการออกแนวทางปฏิบัติในการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) มาใช้กับโครงการ PPP ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562) โดยมุ่งเน้นการกำหนดให้ผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสำหรับการคัดเลือกเอกชนในโครงการร่วมลงทุน ซึ่งจะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ด้าน รวมถึงกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่มีความชัดเจน

ปัจจุบันมีโครงการ PPP ที่ดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมตามประกาศ สคร. จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบก 3) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 4) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปของ กนอ. และ 5) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โดยจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินโครงการ PPP รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์สำคัญของการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 รวมทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น

2. คณะกรรมการ PPP ยังได้พิจารณาการให้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9

สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน – บางบัวทอง ของกรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการในลักษณะการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เนื่องจากจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบกรุงเทพมหานครให้ครบสมบูรณ์ สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) และเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม และ ทล. รับไปดำเนินการตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password