บอร์ด PPP ไฟเขียวเอกชน ‘สร้าง-บริหาร’ ทลฉ. B3 B4  B5 มูลค่ากว่า 1.8 หมื่นล.

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบเอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการค่าเทียบเรือตู้สินค้า โครงการท่าเรือ B3 B4 และ B5 ท่าเรือแหลมฉบัง ของ กทท. มูลค่าลงทุน 1.8 หมื่นล้านบาท และ ปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน  ปี 2563 – 2570 มูลค่าลงทุนรวม 1.19 ล้านล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รองประธานกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็น ประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้…

คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบหลักการโครงการร่วมลงทุนท่าเทียบเรือ บี3 บี4 และ บี5 ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 18,382 ล้านบาท ในรูปแบบ PPP Net Cost ซึ่งเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบการลงทุน อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยียกขนสินค้า รวมทั้งรับความเสี่ยงด้านรายได้ของโครงการ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับภาครัฐ ในขณะที่ภาครัฐจะกำกับดูแลคุณภาพการดำเนินงานของเอกชนให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

ทั้งนี้ โครงการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าเรือแหลมฉบังในภาพรวม อันจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งโลจิสติกส์และกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

นอกจากนี้ คณะกรรมการ PPP ยังได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 – 2570 (แผนร่วมลงทุนฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละโครงการและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายการโครงการ ที่ประสงค์จะดำเนินการในรูปแบบ PPP รวม 135 โครงการ มูลค่ารวม 1.19 ล้านล้านบาท (ปรับเพิ่มขึ้นจากแผนร่วมลงทุนฯ ฉบับเดิม ซึ่งมีจำนวน 127 โครงการ มูลค่ารวม 1.17 ล้านล้านบาท)

โดย แผนร่วมลงทุนฯ จะเป็นกรอบทิศทางการจัดทำโครงการ PPP ที่ชัดเจน และจะช่วยสร้างความสนใจและดึงดูดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการของรัฐมากขึ้น อีกทั้ง คณะกรรมการ PPP ยังได้เร่งรัดโครงการร่วมลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหรือกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งโครงการในระบบราง โครงการทางถนน และโครงการเชิงสังคม ให้สามารถเปิดให้บริการได้ โดยเร็วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเพื่อให้มีบริการสาธารณะและระบบการขนส่งคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password