มท.3 สั่ง! กรมที่ดิน แจงความคืบหน้า การเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครอบครัว”จึงรุ่งเรืองกิจ”ที่ ราชบุรี

“นิพนธ์” สั่ง กรมที่ดิน เร่งชี้แจงคืบหน้า ปมเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ที่ดิน 60 แปลง ของ ครอบครัว”จึงรุ่งเรืองกิจ” ส่งผู้เชี่ยวชาญ รังวัดแผนที่ถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน พร้อมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ 24-28 ม.ค.นี้

วันที่ 21 ม.ค. 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เจ้าของรหัส มท.3 ที่ กำกับดูแล กรมที่ดิน กล่าวถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก.ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และครอบครัว ที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว่า ได้สั่งให้กรมที่ดินชี้แจงรายละเอียด ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยได้ชี้แจงมาดังนี้ 1. กรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่ง ป.ที่ดิน กรณีปรากฏว่า มีการออก น.ส. 3 ก. จำนวน 60 แปลง ในท้องที่ ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 5 ฉบับ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ ได้ออกตามโครงการเดินสำรวจฯ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2512 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  1. จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 11 ส.ค. 64 ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะลงความเห็นได้ว่า ตำแหน่งที่ดินทั้ง 60 แปลง อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2512 หรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันตรวจสอบ ข้อเท็จจริง 3.รองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง จัดทำรูปแผนที่โดยถ่ายทอดตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. จำนวน 60 ฉบับ ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในสำเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีการถ่ายถอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้ว

โดยการปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่ และกำหนดประเด็น ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาว่า น.ส. 3 ก. จำนวน 60 ฉบับ ได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และคำคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียมีเหตุผลโดยที่การขีดเขตและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 31 ตามกฎหมายที่ดิน หรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วประชุมพิจารณาให้ความเห็นในองค์คณะกรรมการสอบสวนฯ 4.จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ม.ค. 65 แจ้งกรมที่ดิน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทำแผนที่เพื่อถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยให้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 24 -28 ม.ค.2565

“ การดำเนินการของกรมที่ดิน เมื่อได้รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนฯ แล้ว จะได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password