‘มณเฑียร เจริญผล’ จ่อนั่งเก้าอี้ ‘ผู้ว่า สตง.คนใหม่’ รอเพียงวุฒิสภาเห็นชอบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลือก “มณเฑียร เจริญผล” เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแทนที่ “ประจักษ์ บุญยัง” ที่ครบวาระไปก่อนหน้านี้ พร้อมเสนอชื่อให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (แทน นายประจักษ์ บุญยัง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ) โดยเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด จำนวน 7 คน มาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลังจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาลงมติเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ลงมติเลือก นายมณเฑียร เจริญผล เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น นายมณเฑียร เจริญผล จึงเป็นผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 12 และมาตรา 13 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และได้มีมติเสนอชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกต่อประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password