ปธ. สงร. บรรยายหัวข้อ Sustainable Banking ให้ Compliance Officer ฟังผ่านออนไลน์

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ผนึกคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแบงก์ชาติ จัดอบรม หลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ ได้ “ฉัตรชัย ศิริไล” สวมบทประธานสมาคมฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Banking”

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะ ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ บรรยายพิเศษหัวข้อ “Sustainable Banking” ภายในงานอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อถ่ายทอดแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน อาทิ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไปยังบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยกระดับ Operation การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายของความยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ

1.ด้านเศรษฐกิจ (Economy) การสร้างความแข็งแรงในด้านผลการดำเนินงาน หรือสถานะทางการเงินขององค์กร

2.ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.ด้านสังคม (Social) มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

และ 4.ด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดี (Governance) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย

ทั้งนี้ โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมบรรยายพิเศษดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) จากชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password