สรรพากรชูองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0

สรรพากรยกระดับคุณภาพองค์กร มุ่งสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เพิ่มขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน สามารถสร้างคุณค่า และสร้างนวัตกรรมให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก สนับสนุนข้อมูลให้ภาครัฐทุกภาคส่วน เชื่อมโยงข้อมูลกับภาคเอกชน มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า จากการที่กรมสรรพากรกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อมุ่งสู่ Digital RD          ในปี 2020 เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 และขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ D2RIVE  โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้กับกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผลลัพธ์ของทุกกระบวนการตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นๆ ดำเนินการแทน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตัวอย่างเช่น

• การพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน “Application Thailand VRT” ด้วย Blockchain แบบ Digital เต็มรูปแบบที่แรกของโลก (The World’s First VAT Refund for Tourists App powered by Blockchain) 

• การแบ่งปันข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ผ่านการสื่อสารในช่องทางต่างๆ เช่น www.rd.go.th Web Service คลังข้อมูล Linkage Center ฯลฯ 

• การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 42 หน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ส. ปปง. ป.ป.ท. ฯลฯ

• เพิ่มความสะดวก สบาย และทำให้การจัดการภาษีเป็นเรื่องง่าย โดยการส่งเสริมการเปิดให้บริการ Open API เพื่อให้ผู้เสียภาษีจัดเตรียมและนำส่งข้อมูลการยื่นแบบฯ ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ออนไลน์ของ startup เช่น iTAX, noon.in.th เป็นต้น หรือการให้บริการ e-Stamp Duty ของ Digital Access Platform

• เดินหน้าพัฒนาระบบ My Tax Account ให้ผู้เสียภาษีเข้าตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนภาษี ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก อำนวยความสะดวก และลดการเก็บรักษาเอกสารรูปแบบกระดาษ ได้แก่ 

• เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

• เงินบริจาค (e-Donation)

• เบี้ยประกันสุขภาพ

• ประกันสังคม 

ทั้งนี้ ผลงานข้างต้น ส่งผลให้กรมสรรพากรคว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับดีเด่น และเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม” ประจำปี 2563 รวมทั้งได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาต่าง ๆ อีก 4 รางวัล”

“กรมสรรพากรมุ่งยกระดับการให้บริการ “PIT Digital Services” บน Website ให้เป็น Single point Gateway เพื่อให้สามารถค้นหาเมนูรายการและข่าวสารการยื่นแบบฯ ที่รวดเร็วบนหน้าจอเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบจัดเตรียมข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ระบบ Pre-Fill) ในการยื่นแบบปีภาษี 2562 ผ่านระบบ e-Filing โดยไม่เรียกเอกสารเพิ่มเติมอีก และพัฒนา “น้องอารี” Chatbot ในการตอบคำถามในรูปแบบบทสนทนาบน Website ตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ของภาครัฐที่นำ AI มาใช้ในการให้บริการกับประชาชน และภาคธุรกิจ”  โฆษกกรมสรรพากร  ระบุ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password