ส.แบงก์รัฐจัดประชุมบอร์ด พ่วงประชุมใหญ่สามัญฯผ่านระบบออนไลน์

“ฉัตรชัย” นำทีมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2565 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะ ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2565 โดยมี กรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้มีการพิจารณาวาระตามข้อบังคับสมาคมเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และอนุมัติโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสมาคม นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นายฉัตรชัย ยังทำหน้าที่ประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมปี 2564 อนุมัติงบดุลและบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมาคมประจำปี 2564 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมประจำปี 2565 พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นกรรมการสมาคมแทนกรรมการเดิม โดยสมาคมจะไปจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password