มติ ส.สื่อต้านโกง ชู ‘ดร.เอก์’ นั่ง ปธ.สภาธรรมาภิบาลสื่อฯระดับชาติ – ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างบ้านเมืองสุจริต

สยายปีกสายพันธุ์คนดี! มติที่ประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พรึ่บ! เอกฉันท์ ชู “ดร.เอก์” นั่งประธานสภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติคนแรก เดินเครื่องปลุกสำนึก “นิสิต-นักศึกษา” หวังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสังคมไทยห่างไกลคอร์รัปชั่น

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566 โดยมี ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น ได้จัดให้มีการ พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และเงินเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2566 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ

ดร.เอก์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565 ว่า  ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ งานเสวนาวิชาการ “ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” ตลอดจนโครงการมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2022” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องกันมา เป็นปีที่ 4 แล้ว เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงองค์กร หน่วยงานที่ดำเนินนโยบายตรงตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนสื่อมวลชนทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเชิงสร้างสรรค์

พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดทำหนังสือในโอกาสครบรอบ 11 ปี สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน พร้อมมอบให้หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นกรณีศึกษา โดยรายได้จากการจัดทำหนังสือจะนำไปใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อการสาธารณะ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม

ดร.เอก์ ยังกล่าวสรุปถึงการจัดตั้ง “สภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติ” ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสื่อมวลชน ด้วยมุ่งหวังให้สื่อฯ ทำหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบด้วย หลักคุณธรรม ,หลักนิติธรรม ,หลักความโปร่งใส ,หลักความมีส่วนร่วม ,หลักความรับผิดชอบ ,หลักความคุ้มค่า ทั้งนี้ สภาธรรมภิบาลสื่อมวลชนฯ มีโครงสร้างของสภาฯ ที่ชัดเจน มีข้อบังคับสภาฯ รองรับ มีการดำเนินการตามขั้นตอนและการได้มาของสมาชิกสภาฯ อย่างโปร่งใส

สำหรับการสรรหาประธานสภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติ ที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสมาคมฯ ผู้แทนสื่อมวลชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีมติเอกฉันท์ ดร.เอก์ เหลืองสอาด ดำรงตำแหน่งประธานสภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติ

โดยหลังการจัดตั้งสภาฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนพันธกิจร่วมกับสมาคมฯ และภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนสังคมไทยห่างไกลจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ,โครงการ “สภาธรรมาภิบาลนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย” ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาฯ เป็นโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ธรรมาภิบาล สร้างบ้านเมืองสุจริต ลดทอนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เบาบางลงในอนาคต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password