โพลชี้ คนส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศกำลังเผชิญวิกฤตศก. /ไม่โกรธหากนายกฯ ยกเลิกแจกเงิน “ดิจิทัล”

นิด้าโพล สำรวจความเห็นปชช. พบส่วนใหญ่ร้อยละ63.51 เเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญวิกฤตระดับที่ต้องเร่งแก้ไข ขณะเดียวกันระบุ คนไทยไม่โกรธนายกฯ หากตัดสินใจยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต

วันที่ 28 ม.ค. 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “วิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ พบว่าตัวอย่างร้อยละ 63.51ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนรองลงมาร้อยละ 20.15 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องหาทางแก้ไขแต่ไม่เร่งด่วนร้อยละ 10.08 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ไม่น่าวิตกกังวลใดๆร้อยละ 5.65 ระบุว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ และร้อยละ 0.61 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจของประชาชนในขณะนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 36.72 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเร่งด่วนรองลงมาร้อยละ 31.91 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่สามารถรับมือได้ด้วยตนเองร้อยละ 20.45 ระบุว่าเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในระดับที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล แต่ไม่เร่งด่วนและร้อยละ 10.92 ระบุว่าไม่ได้เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจใด ๆ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000บาท พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.66 ระบุว่าควรหยุดการดำเนินการในนโยบายนี้ได้แล้ว รองลงมาร้อยละ 33.66 ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ ตามที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 18.55 ระบุว่าดำเนินนโยบายต่อไปในปีนี้ แต่แจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจ ร้อยละ5.88ระบุว่าเลื่อนการดำเนินนโยบายไปในปี 2568 ร้อยละ 4.58 ระบุว่าเลื่อนการดำเนินนโยบายไปในปี 2568 แต่แจกเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางทางเศรษฐกิจและร้อยละ 2.67 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนหากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินตัดสินใจยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทพบว่าตัวอย่างร้อยละ 68.85 ระบุว่าไม่โกรธเลย รองลงมาร้อยละ12.37ระบุว่าค่อนข้างโกรธ ร้อยละ 9.39 ระบุว่าโกรธมาก ร้อยละ 8.85 ระบุว่าไม่ค่อยโกรธและร้อยละ 0.54 ระบุว่าไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password