NEDA ผนึก ม.เชียงใหม่พัฒนา Think Tank เจาะกลุ่มเด็กไทยรุ่นใหม่

สพพ. หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เน้นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ เผย! ปี 67 มุ่ง 2 กิจกรรมหลัก “สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย – เสริมสร้างความตระหนักรู้ในภารกิจ สพพ.” พุ่งเจาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้ประชุมหารือร่วมกับ รศ. ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดี และคณะผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวเป็น การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพพ. และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2582) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ (Think Tank)

ผอ.สพพ. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 สพพ. ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินงานใน 2 กิจกรรม คือ (1) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในมิติด้านการวิจัยเกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และ (2) การเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของ สพพ. แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรม “การประกวดแข่งขันนักพัฒนานโยบายรุ่นใหม่” ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการดำเนินกิจกรรมทั้งความร่วมมือในระดับคณาจารย์ และนักศึกษาต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password