กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐจนพร้อมใช้งานแล้ว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผย! ได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ จนพร้อมใช้งานได้แล้ว ระบุ! ปัจจุบันมีส่วนราชการทั่วประเทศใช้งานระบบดังกล่าวรวม 23 หน่วยงาน ให้บริการในระบบฯ มากกว่า 730 รายการ  แถมเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ คือ ประชาชนและภาคธุรกิจ) ชำระเงินผ่านช่องทางที่  Mobile Banking, Internet Banking รวมชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต  

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ หรือ e-Payment Portal of Government ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan) เพื่อผลักดันให้ระบบการชำระเงินของประเทศไทยเข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินจากประชาชนหรือภาคธุรกิจให้แก่ส่วนราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินการคลังของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถนำส่งเงินรายได้เข้าคลังได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานมากขึ้น

ทั้งนี้ ระบบการรับชำระเงินกลางฯ เป็นระบบกลางในการรับชำระเงินรายได้ หรือเงินอื่นจากประชาชนหรือภาคธุรกิจให้แก่ส่วนราชการ โดยส่วนราชการสามารถออกใบแจ้งการชำระ (Bill Payment) เพื่อให้ผู้รับบริการ (ประชาชนและภาคธุรกิจ) นำไปชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด เช่น Mobile Banking และ Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และเมื่อผู้รับบริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้แก่ผู้รับบริการ โดยระบบจะรับและนำส่งเงินรายได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินคงคลัง พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ส่วนราชการโดยอัตโนมัติ

“ปัจจุบันมี ส่วนราชการที่ใช้งานระบบการรับชำระเงินกลางฯ ครอบคลุมหน่วยงานที่มีสำนักงานในส่วนกลาง   และส่วนภูมิภาค จำนวน 23 หน่วยงาน ให้บริการในระบบฯ มากกว่า 730 รายการ เช่น ค่าธรรมเนียมมัดจำรังวัด ค่าธรรมเนียมโรงงาน และค่าจดทะเบียนการค้า เป็นต้น ซึ่งกรมบัญชีกลางมีแผนการขยายผลการใช้งานระบบให้แก่ส่วนราชการเพิ่มเติม รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินกับระบบการรับชำระเงินกลางฯ ด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง กองการเงินการคลังภาครัฐ 02 127 7551 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password