โปรดเกล้าฯ ปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ตั้งแต่ 1 มี.ค.65

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. หลังเปิดประชุม ครบ 120 วัน

วันที่ 18 ก.พ.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 โดยมีใจความสรุปว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 นั้น

บัดนี้จะสิ้นกำหนดเวลา 120 วัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ใน วันที่ 28 ก.พ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับสนองพระบรมราชโองการ.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password