แนะฟ้องค่าเสียหายปมถนนพัง! ซ่อมไร้ป้ายบอก – ป.ป.ช.นครพนมลงพื้นสอบถนน อบต.หนองเทาใหญ่ หลังพบเป็นหลุมบ่อ

ป.ป.ช. นครพนม นำลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างถนน ความยาวร่วม 1.6 กิโลเมตร ในพื้นที่ของ อบต.หนองเทาใหญ่ ใช้งบประมาณร่วม 4.3 ล้านบาท ซ่อมแล้วถึง 2 รอบ แต่ถนนยังพังเป็นหลุมอุกกาบาต ระบ! หากเกิดอุบัติจากสภาพถนนมีปัญหาโดยไร้ป้ายแจ้งเตือน! ผู้บาดเจ็บหรือญาติคนตาย ฟ้องร้องดำเนินคดี/เรียกค่าเสียหายได้จาก 3 หน่วยงานรับผิดชอบได้เลย

นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมาย จนท.กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ อบต.หนองเทาใหญ่ เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูล หลังได้รับข้อมูลจาก “ศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต” หรือ CDC (Corruption Deterrence Center) กรณี ถนนลาดยาง สายบ้านนาเชือกน้อย หมู่ 3 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก -บ้านโพนแพง ต.นาเรียง อ.นาแก ของ อบต.หนองเทาใหญ่ จ.นครพนม เกิดการชำรุด และกำลังจะหมดประกันสัญญา โดยลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายบุญทัน ยศตระโคตร นายก อบต.หนองเทาใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ นายคชนท์ ธน.ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้ข้อมูล                                                                                                

ผลตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า อบต.หนองเทาใหญ่ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา) ดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 และได้มีการตรวจรับงานโครงการไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 ซึ่งรายละเอียดการก่อสร้าง ถนนเส้นดังกล่าวมีความยาว 1,600 เมตร กว้าง 5 เมตร  หนา 0.04 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,350,000 บาท และได้มีการแจ้งซ่อมแซมไปยังผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 2 ครั้ง                                                                                                                    

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2566 ทางผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมไปเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2566 ก่อนจะรายงานผลพร้อมส่งมอบการซ่อมแซมครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2566 จากนั้น ก่อนที่จะหมดประกันสัญญา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา พบว่ายังมีถนนชำรุดบกพร่องหลายจุด จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมโครงการถนนดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่สอง โดยทางผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมโครงการถนนเส้นดังกล่าวตามจุดที่ชำรุดบกพร่องแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2566                                                               

จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์การซ่อมแซมดังกล่าว ร่วมกับ อบต.หนองเทาใหญ่ พบว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดบกพร่องแล้วหลายจุด ซึ่ง อบต.หนองเทาใหญ่จะได้ดำเนินตรวจรับงานซ่อมแซมดังกล่าวให้เรียบร้อยต่อไป                                                            

ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างและการรักษาดูแลถนนสาธารณะประโยชน์ไว้แก่ หน่วยงาน 3 หน่วย ได้แก่ 1.) กรมทางหลวง ดูแลรับผิดชอบ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน 2.) กรมทางหลวงชนบท ดูแลรับผิดชอบ ทางหลวงชนบท และ 3.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลรับผิดชอบทางหลวงท้องถิ่น                                                     

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากสภาพถนนชำรุดหรืออยู่ในระหว่างซ่อมบำรุง โดยไม่มีป้ายแจ้งเตือนที่ชัดเจน ทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ชีวิต หรือส่งผลต่อสภาพร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน จากหน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่ซ่อมแซม ดูแล บำรุงถนน โดยต้องรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่หากปรากฎว่าไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ผู้เสียหายสามารถร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครอง และศาลปกครองจะกำหนดให้หน่วยงานที่ดูแลถนนเส้นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ             

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้ขอให้ทาง อบต.หนองเทาใหญ่ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพพื้นถนนดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้ขอเอกสาร หลักฐานการดำเนินโครงการทั้งหมด เพื่อดำเนินการติดตามกับหน่วยงานรัฐและบริษัทผู้รับจ้างเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามหน้าที่และอำนาจต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password