ศาลปค.เพิกถอนคำสั่งผู้ว่าฯ กทม. กล่าวหา “คุณหญิงณัษฐนนท” ทุจริตรถ-เรือดับเพลิง

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาเพิกถอนคำสั่งผู้ว่าฯ กทม. ชี้ “คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน” ไม่ได้เป็นผู้ทำให้ กทม.เสียหาย กรณีถูกกล่าวหาทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง

วันที่ 24 ก.พ. 2566 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 1036/2557 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2557 ให้ คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน 429,977,904.46 บาท จากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัด กทม. กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ทำให้มีการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ก่อให้เกิดความเสียหาย และเพิกถอนคำสั่งยกอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของ คุณหญิงณัษฐนนท ในกรณีดังกล่าว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1801/1205 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2557 โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว

ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุด ให้เหตุผลว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าขณะที่ คุณหญิงณัษฐนนท ดำรงตำแหน่งปลัด กทม. ยังไม่มีข้อยุติว่ากรุงเทพมหานครจะได้รับความเสี่ยหายจากการดำเนินโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยหรือไม่ และเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2549 ก่อนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบในวันที่ 28 พ.ย. 2551 ว่า การจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเป็นการจัดซื้อในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

อีกทั้ง นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ต่อจาก นายสมัคร สุนทรเวช ในขณะนั้น ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ว่า กรุงเทพมหานครดำเนินการขอผ่อนผันเพื่อขอยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมศุลกากร เนื่องจากเป็นการจัดซื้อตามโครงการที่รับโอนภารกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมาโดยตลอด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง

ดังนั้นขณะที่ คุณหญิงณัษฐนนท ดำรงตำแหน่งปลัด กทม. จึงยังไม่อาจสั่งการตรวจสอบเรื่องที่กรุงเทพมหานครต้องรับภาระในการเสียภาษีดังกล่าว ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถนำรถดับเพลิงออกจากท่าเรือแหลมฉบังและต้องมีข้อพิพาทกับกรมศุลกากรแต่อย่างใด พฤติการณ์การกระทำดังกล่าวของคุณหญิงณัษฐนนทขณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย

ดังนั้น คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1036/2557 ลงวันที่ 21 มี.ค. 2557 ที่ให้คุณหญิงณัษฐนนท อดีตปลัด กทม. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน 429,977,904.46 บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการวินิจฉัยยกอุทธรณ์คำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของคุณหญิงณัษฐนนท ในกรณีดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password