“ศรีสุวรรณ” บุกศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.เพิกถอนมติรับทราบ ควบรวม “ทรู-ดีแทค”

เลขาฯสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.ให้ เพิกถอน มติ กสทช.รับทราบการควบรวม “ทรู-ดีแทค” ชี้ กระทบ ต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ผู้บริโภคเสียผลประโยชน์

วันที่ 23 ก.พ.66 เวลา 13.30 น. ที่ศาลปกครองกลาง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนมติ กสทช. “รับทราบ” การรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เนื่องจากประกาศของ กสทช.เรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธรุกิจในกิจการโทรคมนาคม ย้อนแย้งต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2565 เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการ เนื่องจากเพราะก่อนมีการลงมติฯ กสทช.ไม่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ใช้บริการก่อนกำหนดเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะ

ทั้งที่มติดังกล่าวกระทบกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีจำนวนมากกว่า 118 ล้านเลขหมายเฉพาะผู้ใช้บริการของทรูและดีแทคที่มีจำนวนสูงถึง 54 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และก่อนการลงมติคณะกรรมการ กสทช. ยังไม่ได้ดำเนินการรับฟังรายงานฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศที่ทางสำนักงานฯ ได้ว่าจ้างด้วย อีกทั้งมติดังกล่าวขัดต่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม 2549 และประกาศคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่องการพิจารณาประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันทางนโยบายหรืออํานาจสั่งการ 2561 อีกด้วย

อีกทั้ง การรวมธุรกิจดังกล่าวระหว่างทรู และดีแทค เข้าลักษณะเป็นการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกันโดยการกระทำทางอ้อมหรือผ่านตัวแทน ซึ่ง กมทช. มีอํานาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกคำสั่ง “ห้ามการรวมธุรกิจ”ได้ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติข้างต้น เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทําที่เป็นการผูกขาด ลด หรือจํากัดการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้สอดคล้องกับคําวินิจฉัยของศาลปกครอง ในคดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขคดีดําที่ 775/2565 ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า กสทช.ยังมีอำนาจตามข้อ 8 ของประกาศดังกล่าวที่จะ “ไม่อนุญาต” การควบรวมครั้งนี้

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความมาฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพืกถอนประกาศ กสทช.และมติรับทราบการรวมธุรกิจของทรูและดีแทคดังกล่าวเสียเพื่อปกป้อง “สมบัติของชาติ” เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้ มิให้มีการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางราย โดยมิได้มีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคที่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆได้ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 60

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password