GGC เปิดตัว MD คนใหม่ “กฤษฎา ประเสริฐสุโข”

“กฤษฎา ประเสริฐสุโข” เอ็มดี GGC คนใหม่ ประกาศสานต่อวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ คนใหม่ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เผยว่าพร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน” ภายใต้กลยุทธ์ “The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business” สู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน มุ่งเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยแนวคิด “GGC DNA”

• G : Great in Green Business ดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ

• G : Growth in BCG มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

• C : Compliance in ESGs ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฏหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเสาหลักในการประกอบธุรกิจ

ปี 2566 ยังมีความท้าทายและปัจจัยภายนอกหลายประการ ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือ ด้วยการตั้งเป้าทิศทางการดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (Enhance Competitiveness)การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Enhance Competitiveness) และสร้างความยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อรองรับต่อสถานการณ์ที่กดดันต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการสร้างผลกำไรอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งเน้น 1) การบริหารจัดการต้นทุน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทานและสร้างการ Integrate ในมาบตาพุด (Supply Chain Management & MTP Integration) โดยบริหารจัดการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ ถังเก็บ คลังสินค้า และสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และคุ้มค่า

2) การสร้างความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ (Operational Excellence) มุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงด้านการผลิต (Plant Reliability) ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ (Operational Excellence) รวมไปถึงการใช้พลังงานและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3) การสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาดและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (Strengthen Home Base Market & Transform to High Value Business) ยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศสู่มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO) และต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Product : HVP)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Growth Portfolio)การมุ่งเน้นสร้างการเติบโตผ่านการลงทุนต่อยอดในธุรกิจเดิมของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel Business) ธุรกิจเคมีชีวภาพ (Biochemical Business) ธุรกิจส่วนประกอบอาหารและโภชนเภสัช (Food ingredient & Nutraceutical Business)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) เพื่อการเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอย่างยั่งยืน (Sustainable Company) และเน้นย้ำถึงบทบาทความ “เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืน” บริษัทฯ ได้ยึดถือกรอบการดำเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ครอบคลุมการดำเนินงาน 3 มิติ ได้แก่

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) จัดทำกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมทั้ง 3 มิติ (BCG Integration)


ด้านสังคม (Social) สร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม (Contribution to Society) และการปรับโครงสร้างองค์กรและการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization Transformation)


ด้านการกำกับดูแล (Governance) ดำเนินการบูรณาการ การกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance) หรือ “GRC” และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 GGC เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีตัวเลขผลการดำเนินงานที่ “สูงสุดเป็นประวัติการณ์” (Record Year) โดยบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการขาย 25,084 ล้านบาท และ มีกำไรสุทธิ 953 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของ GGC

“วันนี้ GGC พร้อมแล้วที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ภายใต้กลยุทธ์ “The New Chapter of GGC to be the Sustainable Growth Business” สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่โดดเด่นและเป็นองค์กรต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี”นายกฤษฎา กล่าว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password