จับตา! ‘ศุภวุฒิ’ นั่งหัวโต๊ะถก ‘บอร์ดสภาพัฒน์’ ดันงบฯรัฐวิสาหกิจแสนล้าน ประคองศก.

จับตา บอร์ดสภาพัฒน์ ป้ายแดง เล็งผลักดัน วงเงินงบประมาณที่เสนอในปี 2567 ให้รัฐวิสาหกิจ จำนวนกว่าแสนล้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามกรอบหน้าที่ หลัง “ศุภวุฒิ สายเชื้อ” เข้ารับตำแหน่งประธานบอร์ด “สภาพัฒน์”

วันที่ 8 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากวานนี้ (7 มิ.ย.) ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ “สภาพัฒน์” โดยมีอำนาจหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ดังนี้

กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก รวมทั้งจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการพัฒนาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พิจารณาข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจำกัด สำหรับสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการนี้ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย ความเห็น หรือคำแนะนำได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลด้านกรอบอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยงานด้านหนึ่งที่สำคัญนั่นคือ การมีอำนาจในการพิจารณาข้อเสนองบประมาณประจำปีของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ใช่บริษัทมหาชนจำกัด ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ผ่านมามีโครงการสำคัญ ๆ เสนอเข้ามายังที่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการแล้วหลายโครงการด้วยกัน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ที่ผ่านมาในการพิจารณาโครงการของรัฐวิสาหกิจนั้น ยังมีโครงการอีกหลายโครงการ ที่จำเป็นต้องเสนอเข้ามาให้ “สภาพัฒน์” พิจารณาเห็นชอบ โดยที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2567 มีรัฐวิสาหกิจ 46 แห่งภายใต้สังกัด 15 กระทรวง (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจประเภท บริษัท มหาชนจำกัด บริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท และ บริษัทมหาชนจำกัด สถาบันการเงิน และ และธุรกิจประกันภัย)

ทั้งหมดได้เสนองบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ สศช. พิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ภายใต้ พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยสภาฯ ได้เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวงเงินดำเนินการรวม 1,380,624 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรวม 258,985 ล้านบาท

ส่วนแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2568- 2570 ของรัฐวิสาหกิจ ประเมินว่า จะมีการลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ 376,367 ล้านบาท และผลประกอบการจะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ 83,443 ล้านบาท.

สำหรับ ประวัติ “ดร.ศุภวุฒิ” หรือ “อาจารย์เปี๋ยม” เป็นบุตรชายของ “เชาวน์ สายเชื้อ” อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์, ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ และปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย และ เคยเป็นคู่ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นับตั้งแต่ปี 2548-2560 “ดร.ศุภวุฒิ” นั่งเก้าอี้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานวิจัย) บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด และ หลังจากเกษียณก็ยังคงนั่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) มาจนกระทั่งปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน “ดร.ศุภวุฒิ” เคยดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (ปี 2554-2556) กรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ปี 2554-2557) ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ปี 2555-2559) กรรมการคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ปี 2556-2559) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ปี 2560-2563) กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ปี 2561-2564) กรรมการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (องค์กรไม่แสวงกำไร) ส่วนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password