สรรพสามิตนำถก ADB แนวภาษี สวล.และตีค่าคาร์บอนเครดิต ลดปมผลกระทบด้านภูมิอากาศ

กรมสรรพสามิตนำทีมหน่วยงานรัฐและเอกชน ประชุมผู้บริหารระดับสูงร่วมกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หวังหารือแนวทางการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมและการกำหนดราคาคาร์บอนเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมสรรพสามิต ประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในประเด็น HIGH-LEVEL DIALOGUE ON ENVIRONMENTAL TAX POLICIES TO ADDRESS CLIMATE CHANGE” โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงกลไกการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ของประเทศไทย

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หารือทิศทางการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมและกลไกการกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ของประเทศไทย รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีสิ่งแวดล้อมจาก ADB ได้แก่ Mr. Sandeep Bhattachary, Senior Public Management Specialist (Taxation) บรรยายในหัวข้อภาษีสิ่งแวดล้อม และนำเสนอกรณีศึกษาในต่างประเทศ และ Mr. Virender Kumar Duggal, Principal Climate Change Specialist บรรยายในหัวข้อการกำหนดราคาคาร์บอน และผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญจาก ADB และเสนอแนวทางการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของประเทศไทย

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมดังกล่าวจะนำมาเป็นข้อมูลสำหรับ ADB ในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance: TA) แก่กรมสรรพสามิตในการกำหนดนโยบายภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อไป ณ ธนาคารพัฒนาเอเชีย อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password