รัฐบาลตั้ง”ชาญกฤช” ประธานอนุกก.แก้ราคาสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเอาจริง! แก้ปัญหา สลากกินแบ่งเกินราคา “อนุชา” เซ็นตั้ง “ชาญกฤช” นั่ง ประธาน อนุ กก.ศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหวยแพง เดินหน้าฉุดราคาช่วยผู้บริโภค

วันที่ 28 ก.พ. 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขาย หรือ ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก และรองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการชุดใหญ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมีนายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ และมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานฯ

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย อาทิ ผู้แทนอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าว มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล , ติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการชุดใหญ่

ทั้งนี้ มีอำนาจเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบหมาย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password