‘ธอส.- ตชด.’ ผนึกร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของ ‘นร.-ครู’

ธอส. จับมือ ตชด. ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษานักเรียน – คุณครู ตามโครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567 ผ่าน 3 โครงการดีๆ หวังลดปมเหลื่อมล้ำให้น้อยลง  

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ พลตำรวจโท ยงเกียรติ มนปราณีต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและคุณครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ร่วมสร้างความผาสุกโดยรวมให้กับสังคมไทย

กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” นอกจากจะสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมามากกว่า 4.4 ล้านครอบครัวแล้ว ธอส. ยังมุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในช่วงระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมาแล้วกว่า 30 โรงเรียน รวมมูลค่ากว่า 530 ล้านบาท

ดังนั้น การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ธอส. และตชด. จึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและคุณครูของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารได้มากขึ้น โดย นักเรียนและคุณครู ตชด.จะได้รับความช่วยเหลือจาก ธอส. ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 5 โรงเรียน, โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวของนักเรียน จำนวน 20 ครอบครัว และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (พัฒนาครู) ต่อยอดความรู้ให้กับคุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ด้าน พลตำรวจโท กล่าวว่า ในนามนักเรียนและคุณครู ตชด. ต้องขอขอบคุณ ธอส. ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ สร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และอาคารเรียนต่าง ๆ เพื่อให้คุณภาพชีวิตและคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนและคุณครู ตชด. ดีขึ้น และหวังว่าทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเช่นนี้ต่อไป

ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 517 ชั้น 5 อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรุงเทพมหานคร.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password