อว.มอบนโยบายบอร์ด วว. ขับเคลื่อนมูลค่าและคุณค่าเศรษฐกิจให้ชุมชนและชาติ

“รมว. อว.” มอบนโยบายบอร์ด วว. เน้นขับเคลื่อนการสร้างมูลค่า – คุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชนและประเทศชาติ เพิ่มบทบาทสร้างเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หัวใจธุรกิจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมของไทยให้ยั่งยืน

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการฯ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power ซอยรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ซึ่งมี กรอบสาระสำคัญของนโยบาย คือ มอบหมาย วว. มุ่งดำเนินงานในการช่วยขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ใน 4 กรอบการดำเนินงาน ดังนี้

1) สนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

2) วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New S-Curve ด้านการแพทย์และสุขภาพ เช่น การแพทย์ชั้นสูง เทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการรักษา นวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร

3) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

4) การพัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและต่อยอดการวิเคราะห์ทดสอบทางชีวกลการแพทย์ชิ้นส่วนอากาศยานและระบบขนส่งทางราง

รวมทั้งให้ วว. มีบทบาทสร้างเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านธุรกิจควบคู่กันไป เพื่อให้มีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

“…เป้าหมายสำคัญคือ การทำให้กระทรวง อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ โดยมี วว. เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน เพราะ วว. เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถ มีศักยภาพ มีต้นทุนความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขอให้บอร์ด วว. ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ช่วยขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการสร้างความฝันของผู้ประกอบการให้เป็นจริง การสร้างให้เกิด Start up ใหม่การสนับสนุนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็น Start up หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป…” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวสรุป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password