‘กรุงไทย’ ให้ความรู้ชุมชนในจ.ระยอง วางแผนการเงินก่อนเกษียณ

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ เทศบาลนครระยอง และกอช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนทางการเงิน เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ” ให้กับผู้สูงวัย (45 -59 ปี) หวังช่วยให้รู้ทันภัยการเงิน รวมถึงรู้จักผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

ธนาคารกรุงไทย เทศบาลนครระยอง และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ” โดยให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 45 -59 ปี) ในประเด็นรู้ทันภัยการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ สนับสนุนให้ผู้สูงวัยสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้นำจุดแข็งในด้านความรู้ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผ่านการดำเนินงานของสาขาในแต่ละพื้นที่ และการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยส่งมอบองค์ความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รายรับรายจ่าย เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายและป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงิน ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญเรื่องการออม และมีวินัยทางการเงิน อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password