กนอ.มอบธง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม รง.อุตสาหกรรม

กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี’65 เผย 127 โรงงานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม รับธงขาวดาวเขียว ขณะที่ 29 โรงงาน รักษามาตรฐานในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่อง 6 ปี ได้รับธงขาวดาวทอง ตอกย้ำความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับ เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) เป็นโครงการส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมอบธงที่มีสัญลักษณ์ดาวสีเขียว ให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดำเนินงานใน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน ซึ่งต้องอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม ขณะที่การมอบธงสัญลักษณ์ดาวสีทองนั้น จะให้โรงงานที่มีผลการประเมินได้ตามมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานที่รักษาระดับการบริหารจัดการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขยายการดำเนินโครงการไปยังนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2550 – 2565 มีโรงงานที่เข้าร่วมการตรวจประเมินในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 2,710 โรงงาน

สำหรับปี 2565 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่มีผลการประเมินการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม (ธงขาวดาวเขียว) จำนวน 127 โรงงาน ใน 32 นิคมอุตสาหกรรม ขณะที่โรงงานซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม 6 ปีต่อเนื่อง (ธงขาวดาวทอง) จำนวน 29 โรงงาน ใน 8 นิคมอุตสาหกรรม โดยมีพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มุ่งมั่นในการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง กนอ.จึงมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่โรงงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยมต่อเนื่อง (ธงขาวดาวทอง) โดยได้รับการลดหย่อนค่าบริการอนุญาตด้านการใช้ที่ดินและประกอบกิจการ และด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี ร้อยละ 50 ต่อ 1 คำขอ

อย่างไรก็ตาม ใบประกาศเกียรติคุณโรงงานธงขาวดาวทองที่ได้รับนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันประกาศ โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password