สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.)

นารี ตัณฑเสถียรนำทีมสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คปส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ หวังช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารณ จังหวัดน่าน

นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด (อสส.) เข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) ซึ่งสำนักงานองคมนตรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้น ณ โรงเรียนทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธาน

สำหรับ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน (คสป.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานองคมนตรีดำเนินการ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้

แก่ราษฎร

โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสำนักงานอัยการภาค 5 และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน จัดพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password