‘ซีพี ออลล์’ ชื่อนี้จากไทย ได้รับยกย่องทั้งใน-นอกประเทศ ว่าเป็น…องค์กรแห่งความยั่งยืนปี 2022

5 สถาบันทั้งในและต่างประเทศ การันตี “ซีพี ออลล์”องค์กรแห่งความยั่งยืนปี 2022 ความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจโลก นโยบายทางภาษี ความมั่นคงด้านทรัพยากรตลอดจนภัยธรรมชาติ และโรคระบาดที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืน” กล่าวคือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีการกำหนดนโยบายและแผนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี ประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้วางวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่จะ “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข” จึงดำเนินธุรกิจบนพันธกิจเพื่อให้วิสัยทัศน์ข้างต้นประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่แห่งคุณค่าที่ทันต่อถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก และสร้างจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะให้อยู่ในดีเอ็นเอของบุคลากร

ปี 2022 จึงถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ผลของความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจัง ทำให้ซีพี ออลล์ ได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร เป็นเครื่องการันตีการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เริ่มจาก FTSE Russell (Financial Times Stock Exchange Russell) ผู้จัดทำ “FTSE4Good Index” จากการประเมินศักยภาพการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่ง ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2018-2022) ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers โดยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกมิติทั้ง ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ถัดมาคือ Dow Jones Sustainability Indices: DJSI” หรือ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ของ S&P Global ที่ใช้ S&P Corporate Sustainability Assessment แบบประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจที่ประกอบด้วยมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2022 ซีพี ออลล์ ยังคงได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2017-2022) และ กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022) และ ทุกๆ ปี S&P Global ยังมีการสรุปภาพรวมเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook ซึ่งในปี 2022 ซีพี ออลล์ เป็นองค์กรเดียวของโลกที่ได้รับการประเมินในระดับเหรียญทอง (Gold Class) ในกลุ่ม Food & Staples Retailing โดย คะแนน S&P Global ESG Score สูงสุด 86 คะแนน

อีกหนึ่งดัชนีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลก็คือ MSCI Index โดย บริษัท Morgan Stanley Capital International ซึ่งมีการจัดระดับ MSCI ESG Ratings เป็นการประเมินความสามารถในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risks) ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยจากบริษัทจดทะเบียนทั้งที่เปิดเผยตามกำหนด และเปิดเผยด้วยความสมัครใจ รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งในปี 2022 ซีพี ออลล์ มีผลประเมินปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ A เช่นเดียวกับในระดับประเทศ SET Awards 2022

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ซึ่งซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตอกย้ำด้วยการมีชื่อใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2022 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรายชื่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) โดย ซีพี ออลล์ อยู่ในกลุ่มบริการ (Services) เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกันแล้วนับตั้งแต่ปี 2561

ขณะเดียวกัน สถาบันไทยพัฒน์ ผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งในปี 2022 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ยังคงอยู่ในทำเนียบ ESG100 ในกลุ่มบริการ (Services) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022) แล้ว

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสรุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติด้วยการกำกับดูแลที่ดีเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย Heart (Governance and Economic) Health (Social) และ Home (Environmental) การได้รับการยอมรับในผลดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดยมีดัชนีระดับโลกและรางวัลจากสถาบันต่างๆเป็นเครื่องการันตี ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ซีพี ออลล์มุ่งมั่นดินหน้าเพื่อธุรกิจที่เติบโตคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ด้วย.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password