ธพ. เตือน เติมก๊าซ LPG ลงถังก๊าซหุงต้มในปั๊มก๊าซ LPG มีความผิด

ธพ. เตือน การเติมก๊าซ LPG ลงถังก๊าซหุงต้มในปั๊มก๊าซ LPG มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ เตือน การเติมก๊าซ LPG ลงถังก๊าซหุงต้มในปั๊มก๊าซ LPG มีความผิด เนื่องจากปัจจุบันราคาก๊าซหุงต้มได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อก๊าซหุงต้มเต็มถังจากร้านจำหน่ายก๊าซ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้ก๊าซหันไปเติมก๊าซหุงต้มในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) แทน เพราะสามารถเติมก๊าซได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ ทำให้พบการกระทำผิดจากการลักลอบเติมก๊าซ LPG ลงถังก๊าซหุงต้มในสถานีบริการก๊าซ LPG เพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งการกระทำนี้มีความผิดตามกฎหมาย ที่กำหนดว่า “ไม่ให้มีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มภายในสถานีบริการ” และต้องมีป้ายข้อความ “ห้ามบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซหุงต้ม หากฝ่าฝืนมีความผิด” แสดงไว้บริเวณตู้จ่าย

โดยการกระทำผิดดังกล่าว จะมีโทษตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 มาตรา 66 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะมีความผิด มีโทษตามกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสถานีบริการทั้งในระหว่างการเติมก๊าซ และการนำไปใช้ เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อการใช้งานอันเนื่องมาจากใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่ได้ตรวจสอบและบำรุงรักษา ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานีบริการทราบแล้ว

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password