โพลฝั่งลุง! อ้างคนไทยพอ ม.กระตุ้นเศรษฐกิจ

ซูเปอร์โพลสำรวจพบคนไทยส่วนใหญ่พอใจโครงการรัฐ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อ้างประชาชนขอให้เร่งหามาตรการระยาวดูแลอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล แถลงผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ระหว่างวันที่ 1–5 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ “ความต้องการประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ราวร้อยละ 88.1 ระบุว่าเคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งทุกเฟส โครงการช้อปดีมีคืน และเที่ยวไปด้วยกัน ขณะที่ ร้อยละ 85.6 ระบุว่าได้เข้าร่วมโครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค ช่วงต้นปี 2565 นี้

สำหรับมุมมองของประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค พบร้อยละ 85.6 มองว่า โครงการของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน เที่ยวไปด้วยกัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ร้อยละ 85.5 มองว่า โครงการของรัฐบาล มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ร้อยละ 84.6 มองว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากกับประชาชนส่วนใหญ่ และ ร้อยละ 84.4 มองว่า จูงใจช่วยทำให้ออกมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

ส่วนความต้องการของประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค พบว่า ร้อยละ 92.3 ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้สิทธิให้ทั่วถึง ร้อยละ 90.1 ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการตรวจสอบป้องกันการโกงในระบบ และ การขายสิทธิเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสลงทะเบียนได้ทั่วถึงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ ร้อยละ 88.5 ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการอื่น ๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องมากขึ้น โดยให้ดูความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ด้านความพอใจของประชาชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ  84.9 พอใจ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยเหลือลดภาระของประชาชน เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน เที่ยวไปด้วยกัน เป็นต้น และร้อยละ 15.1 ไม่พอใจ เพราะ ไม่เคยลงทะเบียนได้ มีการโกง และเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐบาล เป็นต้น

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ย้ำว่า ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ด้านความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกกลุ่มสังคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.3 ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกกลุ่มสังคม เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยฐานราก (Micro) คนวัยทำงานระยะแรก คนจบใหม่หางานทำ เพื่อสร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ร้อยละ 8.7 ไม่ต้องการ และด้านความต้องการของประชาชนต่อ รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 91.5  ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้เสริมอื่น ๆ ที่ตรงความต้องการของประชาชนและการเสริมสร้างฝีมือทักษะแรงงาน ร้อยละ 8.5 ไม่ต้องการ

ทั้งนี้ ผลโพลนี้สะท้อนให้เห็นอย่างน่าสนใจยิ่งว่า มุมมองของประชาชนส่วนใหญ่ ตอบรับต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในโครงการต่างๆ เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน และ เที่ยวไปด้วยกัน โดยมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเศรษฐกิจภาพรวม  ช่วยจูงใจให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  อีกทั้งประชาชนต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการอื่น ๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องกันไปมากขึ้น  ขณะเดียวกัน ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการใช้สิทธิให้ทั่วถึงและมีมาตรการตรวจสอบป้องกันการโกงในระบบและการขายสิทธิ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสลงทะเบียนได้ทั่วถึงครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

นายนพดล ยังระบุอีกว่า ที่สำคัญและน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ โครงการของรัฐบาล เช่น คนละครึ่ง ช้อปดีมีคืน เที่ยวไปด้วยกัน มีส่วนสำคัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้หมุนเวียนทั่งถึงดีขึ้น ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ มีความต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวต่อเนื่องกันไป โดยเน้น การเสริมสร้างทักษะแรงงาน การสร้างงาน สร้างรายได้เสริมอื่น ๆ ที่ตรงความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ เช่น เทคโนโลยีการเกษตร พลังงานสะอาด ธุรกิจสีเขียวหรือธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password