รสก.โชว์เบิกจ่ายลงทุนปี 64 กว่า 3 แสนล. ขณะที่ปี 65 เบิกแล้ว 95%

สคร.เผย! รัฐวิสาหกิจโชว์ผลงานเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2564 สูงกว่า 3 แสนล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ปี 2565 เริ่มเบิกจ่ายเข้าเป้าที่ 95% แล้ว

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในปี 2564 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 307,185 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของกรอบการลงทุนทั้งปี โดย สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการลงทุนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา

ด้าน นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2564 ของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 9 แห่ง ได้สิ้นสุดการดำเนินการแล้ว โดยมีผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 จำนวน 161,724 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ของกรอบการลงทุนทั้งปี ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 43 แห่งในปี 2564 สูงถึง 307,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 53,363 ล้านบาท

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสมจำนวน 14,263 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะกรรมการฯ ได้มีนโยบายให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจกำกับการดำเนินการอย่างใกล้ชิดให้รัฐวิสาหกิจเร่งขออนุมัติปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้วเสร็จ โดยให้เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาติภายในไตรมาสแรกของปีบัญชี และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2565 (Front – Loaded) เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบการลงทุนสูงและมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าในปี 2564 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นเครื่องมือสำคัญก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password