TBAC เปิดอบรมหลักสูตร Thailand Taxonomy หวังสร้างบุคลากรการเงินตอบโจทย์ความยั่งยืนระดับสากล

สถาบันธนาคารไทย เปิดตัวหลักสูตรอบรมมาตรฐาน “Thailand Taxonomy” เพื่อสร้างบุคลากรการเงินที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในระดับสากล

นางกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย (TBAC) สมาคมธนาคารไทย เปิดตัว หลักสูตรอบรม Thailand Taxonomy ซึ่งอ้างอิงตามเอกสารทางการที่เป็นมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการลดการปล่อยคาร์บอนตามข้อตกลงปารีส

หลักสูตร “Thailand Taxonomy” จะช่วยให้บุคลากรในภาคการเงินเข้าใจเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดในเส้นทางดำเนินการลดคาร์บอน ซึ่งระยะแรกเน้นภาคพลังงาน และภาคขนส่ง โดยอาจใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อหรือลงทุนในโครงการใหม่ ตลอดจนการสนับสนุนภาคธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ TBAC ยังได้ร่วมมือกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF) ใน หลักสูตร E-Learning ที่ให้หลักการด้านความยั่งยืนสำหรับการพิจารณาสินเชื่อและการลงทุน.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password