แถลงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศาลชำนัญพิเศษ

คณะผู้บริหารวงการตุลาการร่วมพิธีแถลงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศาลชำนัญพิเศษ เพื่อนำข้อมูลคดีมาใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากศาลชำนัญพิเศษชั้นต้นในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารในรูปแบบดิจิทัล (ชมภาพบรรยากาศภายในงานฯ)

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมด้วย นายพงษ์รัตน์  เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัชต์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นางกีรติ ตั้งธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลชำนัญพิเศษ และ นายมนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ร่วมงานพิธี แถลงการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศาลชำนัญพิเศษ เพื่อนำข้อมูลคดีมาใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

โดยได้รับความร่วมมือจากศาลชำนัญพิเศษชั้นต้นในการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลคดีระหว่างศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีชำนัญพิเศษกับศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  อันเป็นการก้าวเข้าสู่ Smart Court ตามยุทธศาสตร์สำนักงานศาลยุติธรรม (Transformation) เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมของศาลยุติธรรม เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมของประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม  ณ โถงหน้าห้องประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ชั้น 1 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเอ เมื่อเร็วๆ นี้.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password