Post Views: 956 โฆษก สบน.ยอมรับ! รัฐบาลไทยศึกษาแนวทางการออกพันธบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ (FCY Bond) จริง! ชี้! ไว้รองรับกรณีตลาดเงินผันผวน ยืนยันยังไม่คิดกู้ เหตุต้นทุนยังสูงไป เผย! การออก FCY Bond มี 3 ข้อดี “ช่วยรัฐบาลไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนกว้างขึ้น – ลดโอกาสแย่งชิงเม็ดเงินจากเอกชน – ใช้เป็นต้นทุนอ้างอิงให้เอกชนไทยเมื่อ FCY Bond”   นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล…

Read More