Post Views: 1,027 ประธานบอร์ด วว. ระบุจุดแข็ง กำหนด Positioning /Target Groups องค์กร มุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึง จุดแข็งและกำหนด Positioning และ Target Groups ขององค์กร ในการเป็นหน่วยงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ว่า…

Read More