วว.ชู ‘จุดแข็ง’ ที่คนรุ่นใหม่รู้จัก Positioning/Target Groups องค์กร

ประธานบอร์ด วว. ระบุจุดแข็ง กำหนด Positioning /Target Groups องค์กร มุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึง จุดแข็งและกำหนด Positioning และ Target Groups ขององค์กร ในการเป็นหน่วยงานวิจัยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ว่า วว. มีวัฒนธรรมขององค์กร คือ สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม โดยมีวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยพันธกิจ 4 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย…

1) วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ วว. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของทุกท่าน ติดต่อรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว. JUMP” www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) หรือติดต่อได้ที่ Call center โทร. 0 2577 9000.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password