Post Views: 1,179 EXIM BANK จับมือพันธมิตร “ลูกค้า – จุฬาลงกรณ์ฯ” นำโมเดล Green Development ลงพื้นที่แก้ภัยแล้ง พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สร้างกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดึงน้ำไปใช้ในพื้นที่สูง เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้ยั่งยืนในชุมชนห้วยน้ำเพี้ย จ.น่าน พ่วงเปิด “คลินิกเพื่อคนตัวเล็กสัญจร” ให้คำปรึกษาแนะนำวางแผนทางการเงินในครัวเรือนและชุมชน หวังแก้หนี้ครัวเรือนแบบครบวงจร ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย…

Read More