Post Views: 894 ธ.ก.ส. มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 แก่ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ พร้อมเยี่ยมชมงานในพื้นที่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบโล่รางวัลชนะเลิศในการประกวดชุมชนอุดมสุขที่ยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ให้แก่ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานในพื้นที่ อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งศรีที่มีการปลูกส้มโออินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน ศูนย์การเรียนรู้บ้านสมุนไพรที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร การทำบายศรีจากวัสดุรีไซเคิล การทำตุงพื้นเมือง การทำดอกไม้ผ้าดอกไม้ประดิษฐ์ นอกจากนี้…

Read More