Post Views: 1,012 ป.ป.ช.บุรีรัมย์ สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2566 มีเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการทุจริตของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 125 เรื่อง พร้อมกับมีมติชี้มูลความผิด 7 เรื่อง นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งหมด 3 ด้าน คือ ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และภารกิจด้านป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะด้านการปราบปรามการทุจริต ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเรื่องให้ตรวจสอบเบื้องต้น 125 เรื่อง…

Read More