Post Views: 859 ธนาคารกรุงไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ บจก. ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเข้าถึงบริการความรู้ด้านสุขภาพในระยะท้ายที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยทางสังคมเรื่องการดูแลแบบประคับประคองคุณภาพชีวิตระยะท้าย นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ บจก. ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมี คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์…

Read More