วงถก Spring Meetings จี้ปรับ ‘บริหารองค์กร ธ.โลก’ รับมือวิกฤติโลก

“โฆษกคลัง” แจงผลการประชุม Spring Meetings หลังส่ง ตัวแทนฝ่ายไทย “วโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล” ร่วมประชุมฯ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เผย! ข้อสรุปผลการประชุม คกก.พัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 109 “ติดตามและรับทราบวิวัฒน์ธนาคารโลก – ปรับรูปแบบบริหารองค์กรรับมือกับวิกฤตโลก” ย้ำ! ไทยพร้อมแล้วเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ปี 2569  

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2567 นายวโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในฐานะ ผู้ว่าการสำรองชั่วคราวของไทยในธนาคารโลก ได้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Spring Meetings) ประจำปี 2567 โดยเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก (Development Committee Meeting)ครั้งที่ 109 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (การประชุมฯ) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นาย Ajay Banga ประธานธนาคารโลก นาง Kristalina Georgieva กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหวางประเทศ และผู้ว่าการธนาคารโลกของ 25 กลุ่มออกเสียง ที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก 189 ประเทศ และมีหัวข้อการประชุมคือ From Vision to Impact: Implementing the World Bank Group Evolution”

วโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 109 สรุปได้ ดังนี้…

1) ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของการวิวัฒน์ธนาคารโลก (Evolution of the World Bank Group) ที่ได้ริเริ่มเมื่อปี 2566 โดยการวิวัฒน์ธนาคารโลกมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ (1) การปฏิรูปโครงสร้างการดำเนินงานของธนาคารโลก (2) การเพิ่มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก (3) การรักษาระดับความมั่นคงทางการเงิน (4) การส่งเสริมการระดมทุนจากภาคเอกชน และ (5) การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

2) ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าของการวิวัฒน์ธนาคารโลก จาก ประธานธนาคารโลก ว่า ธนาคารโลกได้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธนาคารโลกอย่างเข้มแข็งผ่าน Environmental and Social Framework (ESF) และมีเครื่องมือเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อวิกฤต หรือ Global Challenge Programs (GCP) นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการการลงทุนภาคเอกชน หรือ Private Sector Investment Lab (PSIL) เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อกำจัดความยากจนขั้นรุนแรง ความไม่เท่าเทียม และรับมือกับความท้าทายระดับโลก 

3) ที่ประชุมฯ ได้สนับสนุนการปรับรูปแบบการบริหารองค์กรของธนาคารโลกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตและความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญ และเรียกร้องให้ธนาคารโลกปรับปรุงกระบวนการอนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของประเทศสมาชิกให้รวดเร็ว เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุนจากภาคเอกชน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำถึงการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างธนาคารโลกและประเทศสมาชิกเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงคราม และความขัดแย้งทางการเมือง

อนึ่ง ในห้วงการประชุม Spring Meetings ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ S&P ในประเด็นสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศไทยและนโยบายการคลังในระยะปานกลาง และได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้แทนจาก Fiscal Affairs Department ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในประเด็นการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Development) แก่ประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการคลังและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ และได้เข้าร่วมการประชุมรายงานเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

โดยมีรายงานว่า แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2567 – 2568 จะยังเติบโตค่อนข้างต่ำ แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะยังคงสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือกับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในประเด็นความร่วมมือเพื่อการเตรียมการในการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี 2569 ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

การประชุมฯ เป็นเวทีที่มีความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินการคลังและด้านวิชาการระหว่างธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประเทศไทย และประเทศสมาชิกของธนาคารโลก 189 ประเทศ และเป็นโอกาสอันดีในการหารือกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก สถาบันการเงิน และองค์กรการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและสามารถเป็นศูนย์กลางของความเติบโตอย่างยั่งยืนที่สำคัญต่อไปได้ในอนาคต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password