ไร้เงามหาวิทยาลัยเจ้าปัญหา? – เผยรายชื่อกว่า 4 พันสถานศึกษาร่วมดำเนินงาน กยศ. ปีการศึกษานี้

กยศ.แจงรายชื่อ 4,184 สถานศึกษาร่วมการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2567 ครอบคลุมระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระบุ! พบสถานศึกษายกเลิกกิจการ 1 แห่ง ปิดกิจการ 1 แห่ง และถูกเพิกถอน 1 แห่ง เหตุไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบันทึกข้อตกลงฯ ด้าน “ผจก.กยศ.” ย้ำ! ขอให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ต้องการขอกู้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาก่อนยื่นคำขอกู้ และสามารถยื่นขอกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนฯได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2567 จำนวนทั้งสิ้น 4,184 แห่ง แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา 3,062 แห่ง ระดับอาชีวศึกษา 804 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 318 แห่ง โดยในปีนี้ มีสถานศึกษาที่ยกเลิกกิจการ 1 แห่ง ปิดกิจการ 1 แห่ง และถูกเพิกถอนการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯ 1 แห่ง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบันทึกข้อตกลงฯ

ทั้งนี้ กองทุนฯได้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯประจำสถานศึกษาให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนให้กู้ยืมได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่เตรียมการให้กู้ยืมเงิน ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่สมควรจะได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฯกำหนด รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ณ บริเวณสถานศึกษาและเผยแพร่ทางสื่อของสถานศึกษา

“สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนฯต้องมีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตร/สาขาวิชาต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ กำหนด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด มีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนฯอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ” ผู้จัดการ กยศ. ย้ำและว่า

ขอให้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ต้องการขอกู้ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาก่อนยื่นคำขอกู้ได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งกองทุนฯจะเปิดระบบการให้กู้ยืม (DSL) ยื่นขอกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชัน กยศ.Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password