ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะลดโลกร้อน ‘ต้นแบบ’ จาก วว.

วว. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบบริหารจัดการขยะลดโลกร้อน Sustainable Park ประจำปี 2567 Kick off ชมรม ไลก์ (ไร้) ขยะ … ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม CSR 

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ชมรม “วว. ไลก์ (ไร้) ขยะ” ภายใต้การดำเนิน โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบบริหารจัดการขยะลดโลกร้อน Sustainable Park วว. ประจำปี 2567  ในวันที่  15  มีนาคม  2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี  โดยมุ่งเน้นให้ วว. เป็นต้นแบบการจัดการขยะชุมชนครบวงจรสำหรับการศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆ และเป็นการต่อยอดผลสำเร็จจากโครงการตาลเดี่ยวโมเดล จังหวัดสระบุรี ซึ่ง วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

“…กิจกรรมในวันนี้มุ่งหวังให้ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี เป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางนำเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมของ วว. ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้ยั่งยืน  เป็น Sustainable ที่เป็นต้นแบบของประเทศ  ซึ่ง วว. ประสบผลสำเร็จมาแล้วจากการขับเคลื่อนตาลเดี่ยวโมเดลในการจัดการขยะชุมชนครบวงจร…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

โอกาสนี้  ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม CSR ขององค์กร ในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ อันจะนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารกลุ่มวงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป บรรยายเรื่อง แนวทางการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล  พร้อมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะชุมชน  ขยะอุตสาหกรรม ขยะโรงพยาบาล  ขยะจากงานก่อสร้าง ขยะจากภาคเกษตรกรรม ขยะอันตรายและไม่อันตราย รวมทั้งการผนึกกำลังในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบเครือข่ายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

“…ขยะชุมชน เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรมได้…ถ้าเราช่วยไม่ให้เขาเป็นขยะ  เขาก็จะมาช่วยเราสร้างอาชีพ สร้างสิ่งแวดล้อม  คืนแผ่นดินที่สะอาด ปราศจากมลพิษ ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานของเรา…” ดร.สมไทย วงษ์เจริญ กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยาย

ในการนี้ ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ได้ร่วมบรรยายเรื่อง แนวทางการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ ที่มุ่งให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ การรับซื้อขยะรายสัปดาห์/รายเดือน การแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเปิดรับบุคลากร วว. เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม “วว. ไลก์ (ไร้) ขยะ” นำร่องโครงการฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการบริหารจัดการขยะชุมชนโดย วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล tistr@tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password