เลือก ‘ซีพี ออลล์’  เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม Food & Staples Retailing ระดับโลก 7 ปีซ้อน

S&P Global เลือก “ซีพี ออลล์” เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่ม Food & Staples Retailing ระดับโลก 7 ปีซ้อน ระบุ! องค์กรที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคน จนเกิดธรรมาภิบาลจากภายใน ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ตั้งมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

S&P Global ได้จัดทำการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลกเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีผลดำเนินการด้าน ESG โดดเด่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) โดยใช้ แบบประเมินความยั่งยืนทางธุรกิจ ที่เรียกว่า S&P Corporate Sustainability Assessment ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทจดทะเบียนไทยได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการประเมินใน 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets

โดยในปี 2023 นี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ยังคงได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (2017-2023) และ กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2018-2023)

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า พันธกิจในการบริหารธุรกิจของซีพี ออลล์ คือการสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและมีความยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานทั้ง 3 มิติ ภายใต้กลยุทธ์ 7 Go Green มีนวัตกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอุปโภคบริโภคที่รักษ์สิ่งแวดล้อมบนแนวคิด Circular Economy and Eco-Design อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เสื้อพนักงานที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ขณะที่ ด้านสังคม ซีพี ออลล์ เป็นองค์กรเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน ตลอดสาย ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ เติมเต็มเทคโนโลยีให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าที่สร้างความกินดี อยู่ดี สุขภาพดี ตลอดจนพัฒนาเกษตรกร และเอสเอ็มอีให้เติบโตเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนได้นั้น ย่อมต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนที่ได้รับการหล่อหลอมด้านธรรมาภิบาลจากภายใน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ตั้งมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

“การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI คือการได้รับการยอมรับในผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่จับต้องได้และน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล แสดงให้เห็นว่า ซีพี ออลล์ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลตอบแทน อย่างยั่งยืน เป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และเหนือสิ่งอื่นใดคือ เป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซีพี ออลล์ จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเคียงคู่ชุมชน และสังคมภายใต้ปณิธาน Giving and Sharing เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต่อไป” นายยุทธศักดิ์ กล่าว.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password