สุริยะ สั่ง กรอ.เร่งอบรมเจ้าหน้าที่ กทม. กำกับ รง.จำพวกที่ 1 และ 2

สุริยะ สั่ง กรอ.เร่งเครื่อง อบรมเจ้าหน้าที่ กทม. กำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 เน้นทำงานได้จริง และมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด ลดความขัดแย้ง สร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รับนโยบายรัฐบาลในการถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ อปท. และ กทม. ควบคุมดูแลกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 และรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตลอดจนตรวจสอบกรณีโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนในพื้นที่ โดยได้แต่งตั้งข้าราชการของ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ให้การสนับสนุนด้านคำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อปท. และ กทม. ให้ปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมาย สามารถบริการด้านการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมวิถีใหม่ สอดคล้องแนวทางนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2566 “MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน”

ด้าน นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ. ได้มอบหมายให้กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายโอนภารกิจกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ให้แก่ กทม. ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2565 – เดือนมกราคม 2566 กรอ.ได้สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ กทม. ภายใต้โครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย” โดยร่วมเป็นวิทยากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการความเข้าใจในการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2

รวมทั้งการรายงานผลการตรวจตามแบบตรวจ และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ครอบคลุมพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 9 เขต กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 7 เขต กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 8 เขต กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 10 เขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต และกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 9 เขต รวมทั้งสิ้น 50 เขต เน้นการลงมือปฏิบัติงานจากการประยุกต์ใช้สถานการณ์จริงกับหลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ (On The Job Training) เพื่อให้สามารถทำงานได้จริงและถูกต้อง โดยมีการสรุปและนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจาก 6 กลุ่มเขต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน เขตดินแดน กรุงเทพฯ ปรากฏผลทุกกลุ่มเขตได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายจุลพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอ. ยังคงเดินหน้าเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ กทม. เพื่อการถ่ายโอนภารกิจด้านการกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 โดยที่ผ่านมา ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ e-learning ของกระบวนงานต่าง ๆ และยังได้เตรียมความพร้อมจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมในปีถัดไป อาทิ การควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password