BPP ร่วมพัฒนาแอมโมเนีย ผลิตไฟฟ้า

BPP ร่วมผลักดันแผนลดคาร์บอนในการผลิตไฟฟ้า พัฒนาแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วมในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี


บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกที่ยั่งยืน ด้วยสมดุลของพอร์ตธุรกิจจากทั้งพลังงานความร้อน (Thermal Power Business) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Business) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดยนายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด JERA Co., Inc. Mitsubishi Corporation และ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.


ทั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในงานปฏิบัติการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของ BPP ที่ให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการมีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน


สำหรับ MOU ดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมหารือเชิงนโยบายด้านพลังงานระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) ประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Japan – Thailand Energy Policy Dialogue – 5th JTEPD) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพฯ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมครั้งนี้ จะดำเนินการกับหน่วยผลิตทั้ง 2 หน่วยของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยครอบคลุมระบบการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแอมโมเนีย ทั้งในด้านการผลิตและการขนส่ง การใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงผสมในสัดส่วนร้อยละ 20 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า และการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Mitsubishi Corporation และ Chiyoda Corporation เพื่อศึกษาเทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage: CCUS) สำหรับหน่วยผลิตทั้ง 2 หน่วยอีกด้วย
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BPP กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่ BPP ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการผลิตสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และรักษาสมดุลของปริมาณการผลิตและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงร่วมและการนำเทคโนโลยีดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มาใช้ในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีนั้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ BPP ในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อ 9 ในส่วนของการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพลังงานสะอาด”


การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมดังกล่าวมีความมุ่งหวังว่าจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ประเทศญี่ปุ่น และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำสัญชาติญี่ปุ่น ได้แก่ JERA Co., Inc. ซึ่งทำหน้าที่พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแอมโมเนีย รวมถึง Mitsubishi Corporation และ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ที่ดำเนินการศึกษาผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ

รวมทั้งการประเมินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น เพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี การมีส่วนร่วมในการศึกษาความเป็นไปได้ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและการผนึกกำลังกับภาคเอกชนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า BPP เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตและจำหน่ายส่งมอบพลังงานไฟฟ้าตามหลักสามเหลี่ยมแห่งความสมดุล (Economic – Environment – Security of Supply) นั่นคือ สามารถตอบโจทย์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีเสถียรภาพ เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ (Quality Megawatts) อย่างต่อเนื่อง

พร้อมส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลประโยชน์ให้กับสังคมในภาพรวม

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password