SSI ได้รับการรับรอง ISO 56002:2019 รายแรกไทย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รับมอบประกาศนียบัตร ระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กรได้มาตรฐาน ISO 56002:2019 รายแรกของเหล็กไทย

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ สรอ.(MASCI) แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรระบบการจัดการนวัตกรรม ตามมาตรฐาน ISO 56002:2019 ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยมีนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ เอสเอสไอเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง ISO 56002:2019 โดยมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมนี้เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรมีการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินการได้ตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ วิธีการด้านการตลาด รูปแบบธุรกิจ สถานที่ทำงาน หรือความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ช่วยสร้างหรือเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งองค์กร ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และพันธกิจและพันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษสำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย”ทำให้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล็กที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 13 ผลิตภัณฑ์ อาทิ 1) ผลิตภัณฑ์เหล็ก Weathering Steel ที่มีความคงทนต่อสภาพอากาศ สามารถป้องกันเนื้อเหล็กจากการกัดกร่อนของสนิม 2) ผลิตภัณฑ์เหล็ก HRC-SAE1049 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมบัติทางกลที่มีความแข็งแรงและความแข็งสูง (Hardness) และยังสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำไปชุบแข็ง 3) ผลิตภัณฑ์เหล็ก HRC-A414G ที่เหมาะต่อการใช้งานเป็นภาชนะรับความดัน เชื่อมประกอบถังแก๊ส มีความแข็งแรงสูง.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password