ศาล รธน.นัด 12 มิ.ย. ชี้ คดียุบ ‘ก้าวไกล’ เตือน ‘ด้อมส้ม’ อย่าแสดงความเห็นชี้นำ

ศาล รธน.รับคำชี้แจง ‘ก้าวไกล’ สู้คดียุบพรรค ปมล้มล้างการปกครอง ไว้ในสำนวนแล้ว นัดพิจารณา 12 มิ.ย. เตือนด้อมส้ม ไม่สมควรแสดงความเห็นเกี่ยวกับคดี ชี้นำสังคมกระทบกระบวนพิจารณาของศาล

วันที่ 5 มิ.ย. 2567 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่น่าสนใจของประชาชน เรื่องพิจารณาที่ 10/2567 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ “กกต.” (ผู้ร้อง) โดยนายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่า “พรรคก้าวไกล” (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 256- มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดสิบปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 256- มาตรา 92 วรรคสองและมาตรา 94 วรรคสอง

ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาสามครั้ง ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทั้งสามครั้ง ครั้งละ 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวน ส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง ทราบ และ กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย คู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password