สพพ. เจ้าภาพจัดประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 10

สพพ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 10 (The 10th CEXIM-EDCF-JICA-NEDA Seminar) ภายใต้หัวข้อ “ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Supply Chain Connectivity in the Mekong Subregion)”

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 10 (The 10th CEXIM-EDCF-JICA-NEDA Seminar) เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Supply Chain Connectivity in the Mekong Subregion)”

การประชุมดังกล่าวกำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพระหว่าง (1) ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของจีน (Export-Import Bank of China: CEXIM) (2) กองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเกาหลี (Economic Development Cooperation Fund: EDCF) (3) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และ (4) สพพ. (NEDA) โดยในปีนี้ทั้ง 4 ฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนและเติมเต็มความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในมิติต่างๆ รวมถึงร่วมหารือในประเด็นด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคและอนุภูมิภาค อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) Carbon Footprint การพัฒนาสีเขียว (Green Development) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) การพัฒนาด้านสาธารณสุข (Health Development) นอกจากนี้ ทั้ง 4 ฝ่ายยังได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password